Instemmingsgeneighdheid en verskillende item-en responsformate in 'n gesommeerde selfbeoordelingskaal.

- Hanekom, N., Visser, D.