Aanpassing en evaluering van die Litwin en Stringerklimaatmetingsvraelys.

- Dippenaar, H., Roodt, G.