2,6-Bis(tosyloxymethyl)pyridine.

- Komarsamy, Lynette, Bala, Muhammad D., Friedrich, Holger B., Omondi, Bernard