trans-Carbonylchloridobis(ferrocenyldiphenylphosphane-kP)rhodium(I) dichloromethane monosolvate and trans-carbonylchloridobis(ferrocenyldiphenylphosphane- kP)iridium(I) dichloromethane monosolvate

- Muller, Alfred, Otto, Stefanus