Stable isotope evidence for the Bottom Convective Layer homogeneity in the Black Sea

- Dubinin, Alexander V, Dubinina, Elena O, Demidova, Tatyana P, Kokryatskaya, Nataliya M, Rimskaya-Korsakova, Maria N, Kosova, Sofia A, Yakushev, Evgeniy V