A heat transfer correlation of flow boiling in micro-finned helically coiled tube

- Cui, Wenzhi, Li, Longjian, Xin, Ming-dao, Jen, Tien-Chien, Chen, Qinghua, Liao, Quan