Bifurcation and hysteresis of flow pattern transition in a shallow molten silicon pool with Cz configuration

- Peng, Lan, Li, You-Rong, Liu, Ying-Jie, Imaishi, Nobuyuki, Jen, Tien-Chien, Chen, Qing-hua