Heat transfer augmentation in 3D internally finned and micro-finned helical tube

- Li, Longjian, Cui, Wenzhi, Liao, Quan, Mingdao, Xin, Jen, Tien-Chien, Chen, Qinghua