Sintese en karakterisering van nuwe amino(tio)karbeenkom[p]lekse van goud(I), goud(III) en koper(I)

- Olivier, Pierre Jacobus