‘n Psigo-opvoedkundige model as verwysingsraamwerk vir die fasilitering van konstruktiewe hantering van aggressie by adolessente seuns wat serebraal gestremd is

- Wallis, Esther Petronella