The impact of cross-border agreements on smaller economies : a techno-economic analysis

- Kyriakou, Stefanos