The characteristics of heat transfer in plate phase change energy storage unit

- Chen, Changnian, Xu, Zhen, Zhao, Hongxia, Yu, Zeting, Han, Jitian, Tien-Chien, Jen