Optimizing transplanting mechanism with planetary elliptic gears based on multi-body dynamic analysis and approximate models

- Tingting, Chu, Dequana, Zhu, Wei, Xiong, Lin, Zhu, Shun, Zhang, Tien-Chien, Jen, Juana, Liao