Optimizing electric adjustment mechanism using the combination of multi-body dynamics and control

- Congyanga, Yu, Dequana, Zhu, Chaoxiana, Wang, Lin, Zhu, Tingting, Chu, Tien-Chien, Jen, Liao Juana