Particle bonding mechanism in CGDS-a three-dimensional approach

- Tien-Chien, Jen, Yen-Ting, Pan, Lin, Zhu, Hong-Sheng, Chen