Numerical investigation of scale effect of various injection diameters on interaction in cold kerosene-fueled supersonic flow

- Zhu, Lin, Qi, Yin-Yin, Liu, Wei-Lai, Xu, Bao-Jian, Ge, Jia-Ru, Xuan, Xiang-Chun, Jen, Tien-Chien