Combined finite element and multi-body dynamics analysis of effects of hydraulic cylinder movement on ploughshare of horizontally reversible plough

- Zhu, Lin, Peng, Shuang-Shuang, Cheng, Xi, Qi, Yin-Yin, Ge, Jia-Ru, Yin, Cheng-Long