Benchmarking in the ferromanganese production processes

- Sedumedi, B. Kaelo, Pan, Xiaowei Dr.