Tussen regmatigheid en onregmatigheid : 'n ondersoek na die leerstuk van oorskryding van regte en bevoegdhede as uitvloeisel van die korrigerende werking van redelikheid en billikheid in die reg met besondere verwysing na die oorskryding van eiendomsreg op onroerende goedere

- Neels, Jan Lambert