Chaotic particle swarm optimization

- Sun, Yanxia, Qi, Guoyuan, Wang, Zenghui, Van Wyk, Barend Jacobus, Hamam, Yskandar