E-education in an open distance university

- Wang, Zenghui, Sun, Yanxia