Kwena pots, Bethany

- Van Warmelo, Nicolaas Jacobus