A 3-D spherical chaotic attractor

- Wang, Zenghui., Sun, Yanxia., Cang, Shijian.