Zulu amulet necklet of horns (izimpondo zemithi), Pietermaritzburg

- Van Warmelo, Nicolaas Jacobus