'n Semanties-sintaktiese begronding van hoofwerkwoordkategoriee in Afrikaans.

- Larkins, Herhannah