Maatskaplikewerk-hulpverlening aan dwelmafhanklikes in Suid-Afrikaanse rehabilitasiesentrums

- De Chavonnes Vrugt, Martha Jacoba