The portrayal of female characters in Serudu's three dramas : A mo swina ngwanana thakana, Kelelagobedi and Saka la pelo ga le tlale.

- Mokgwakgwa, Pulane Bertha