Konkretisering van ouerlike gesagsbevoegdhede - met besondere verwysing na regte van toegang by buite-egtelike kinders en gesamentlike toesig en beheer oor kinders in 'n serie-huwelik

- Van Westing, Amanda