'n Ondersoek na die administratiefregtelike implikasies van die Wet op Publikasies 42 van 1974

- Prinsloo, Jurgens Johannes Stephanus