Die Ou-Testamentiese sitate in die lydensgeskiedenis van die vierde Evangelie

- Hattingh, Hendrik Pieter