Naming as a technique of characterization in S.P.P. Mminele's novel, Ngwana wa mobu

- Nokaneng, Koena Porcia